Tewerkstelling door het OCMW (artikel 60, § 7 OCMW-wet)

Korte beschrijving: 

Artikel 60, § 7 van de OCMW-wet geeft het OCMW de opdracht al het nodige te doen om een betrekking te vinden voor een begunstigde (doelgroep):

 • wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen (doorgaans gaat het om werkloosheidsuitkeringen);

 • of eneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen.

In voorkomend geval verschaft het OCMW deze vorm van dienstverlening door zelf als werkgever op te treden.
De werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst met het OCMW verbonden zijn, kunnen door dit OCMW ter beschikking worden gesteld van een gebruiker.

Bestuursniveau: 
Gemeentelijk
Begunstigden: 

De tewerkstelling in toepassing van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet kan binnen het OCMW of bij een gebruiker gebeuren. Die gebruikers zijn de volgende: 

 • Een gemeente
  Gemeente waar het OCMW zich bevindt, of een andere gemeente.

 • Een vereniging zonder winstoogmerk
  Vereniging  die onder het toepassingsgebied valt van de wet van 27 juni 1921 die aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid toekent.

 • Een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel
  Volgens de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales (B.S. 26 juni 1987), het Waals wetboek van 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentralisatie (B.S. , 12 augustus 2004, err. , B.S. , 22 maart 2005) en het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S., 31 oktober 2001) is een intercommunale een vereniging opgericht door verscheidene gemeenten, met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang. Het is een publiekrechtelijke rechtspersoon die geen handelskarakter heeft.

 • Een vennootschap met een sociaal oogmerk
  Vennootschap zoals beoogd bij artikel 164bis van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen van 30 november 1935.

 • Een ander OCMW
  Ander OCMW dan dat welk de werknemer tewerkstelt.

 • Een vereniging waarvan sprake in hoofdstuk XII van de OCMW-wet of hoofdstuk I van Titel VIII van het Vlaams OCMW-decreet
  Volgens artikel 118 van de organieke OCMW-wet of artikel 219 van het Vlaams OCMW-decreet een vereniging met een of meer andere OCMW's, met andere openbare besturen en/of met andere rechtspersonen dan die welke winstoogmerken hebben, om een van de opdrachten uit te voeren die door de organieke wet aan de centra zijn toevertrouwd.

 • Een openbaar ziekenhuis
  Een ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden of bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

 • De partners die met het OCMW een overeenkomst hebben gesloten (bijvoorbeeld een privé-onderneming)

 • De initiatieven erkend door de minister bevoegd voor sociale economie.

 

Voorwaarden: 

De werknemer moet tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gerechtigd zijn op een leefloon of op financiële maatschappelijke hulp ;

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Tegemoetkoming: 

Het OCMW neemt de werknemer “artikel 60” in dienst. Uw bedrijf is dus geen werkgever maar het OCMW stelt de werknemer ter beschikking van uw bedrijf. Hij werkt dus wel voor u en niet voor het OCMW. Uw bedrijf dient in ruil elke maand een bedrag van ongeveer 850 tot 1000€ (afhankelijk van gemeente tot gemeente) te betalen aan het OCMW.

Procedure: 

Neem contact op met een OCMW.

Nuttige informatie

Instellingen: 

Nuttige links

Instellingen:

Documenten